[Van AbbeMUSEUM]

Twee werken van Sol LeWitt


Om het tijdelijke gebouw van het Van
Abbemuseum toch een beetje het karakr van
het oude museum te geven, is besloten om twee
werken van Sol LeWitt opnieuw uit te voeren. Het
gaat om 'Wall Drawing no. 480, Two asymmetri-
cal pyramids with color ink washes superimpo-
sed' en 'Wall Drawing no. 256, white crayon lines
and black pencil grid on black wall'.

Conceptueel
Het werk van Sol LeWitt (Hartford USA 1928)
wordt gerekend tot de conceptuele kunst, een
kunstrichting waar de bekenis meer ligt in de
ideëen dan in de materiële uitwerking enan.
Vanaf ca. 1966 kwam de conceptuele kunst tot
bloei. In zijn sutements van 1967 en 1969 maakt
LeWitt duidelijk dat hij het concept als het meest
belangrijke aspect van een kunstwerk beschouwt,
los van de uitvoering
'Wanneer een kunstenaar werkt op een conceptu-
ele manier betekent het dat de planning en het
nemen van beslissingen voorafgaan aan een
(eventuele) uitvoering. Hij kan dat theoretisch
doen om iets aan te tonen, of intuitief, op basis
van vrijblijvende mentale processen'.

Verschillende werken
LeWitt's muurtekeningen vallen uiteen in ver-
schillende types: tekeningen met zwarte potlood-
lijnen en later ook kleurige inkt- of krijtlijnen
(zoals Wall Drawing No.256, 1975) en composities
met geo- en isometrische vormen (zoals Wall
Drawing No.480, 1986). De tekeningen vullen
meestal een muur of beslaan zelfs de gehele
ruimte.

Weerzien met een paar oude bekenden
De werken, die door twee assistenten nauwgezet
volgens het precies geformuleerde concept van de
kunstenaar werden uitgevoerd, zullen perma-
nent te zien zijn. Deze 'nieuwe oude werken'
geven de vas bezoeker ongetwijfeld het ver-
trouwde gevoel weer in het Van Abbemuseum te
zijn. Degene die het werk van LeWitt nog nooit
gezien heeft, zal verrast zijn door de intensiteit
van de kleuren en lijnen en door de ruimtelijke
werking.


Two works by Sol LeWitt

In order to give the temporary building
something of the character of the old Van
Abbemuseum it has been decided to
execute two works by Sol LeWitt again.
They are 'Wall Drawing No. 480, Two
asymmetrical pyramids with color ink
washes superimposed' and 'Wall Drawing
No. 256, white crayon lines and pencil grid
on black wall'.


The work of Sol LeWitt (Hartford USA,
1928) belongs to the movement known as
concepual art, in which the meaning lies
in the ideas rather rhan in theit material
realisation. Conceptual art flourished from
about 1966. In his statements of 1967 and
1969 LeWitt makes it clear that he sees the
concept as the most important aspect of an
artwork, irrespective of the execucion:
'When an artist works in a conceptual
manner, it means that the planning and
taking of decisions precedes the realization.
He can do so theorerically in order to
demonstra something, or inruitively, on
the basis of random mental processes.'


LeWitt's wall drawings can be divided into
various rypes: drawings with black pencil
lines and later coloured ink or crayon lines
as well (like Wall Drawing No. 256,1975)
and compositions with geometric and
isometric forms (like Wall Drawing No. 480,
1986). The drawings generally take up the
whole wall or even the whole room.


The works, which were carefully execud
by two assistants according to the artist's
precisely formulated concept, will be
permanently displayed. These 'new old
works' will no doubt give the regular
visitor the feeling of being back in the
familiar Van Abbemuseum again. Anyone
who has not seen the work of LeWitt before
will be surprised by the intensity of the
colours and lines and by the spatial effect.

[Van AbbeMUSEUM]